Lektura diabetyka

Interpelacja w sprawie zorganizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci z chorobami przewlekłymi

Numer: 20579


Minister Edukacji Narodowej

Data wpływu: 7 lutego 2011 r.

Szanowna Pani Minister! Rodzice dzieci chorych na cukrzycę zwrócili się do mnie z problemem zapewnienia swoim dzieciom edukacji przedszkolnej uwzględniającej zapewnienie opieki zdrowotnej i odpowiedniego żywienia. Pierwszy problem, który zasygnalizowali rodzice, to często brak chęci i zgody dyrekcji przedszkoli na przyjęcie do ich placówki dziecka chorego na cukrzycę. W przedszkolach nie ma osoby, która mogłaby podawać dzieciom lekarstwa, np. zastrzyk z insuliny, lub mierzyć poziom cukru. Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu publicznym nie ma obowiązku podawania dzieciom jakichkolwiek leków. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, DKZU-030-49/07/AU, nauczyciele nie mogą również wykonywać nawet najprostszych zabiegów medycznych, bowiem nie mają uprawnień i kwalifikacji do wykonywania zadań przypisanych ustawowo pracownikom resortu zdrowia. W przedszkolach nie ma również opieki pielęgniarskiej. Placówki te nie zapewniają również odpowiedniej diety dzieciom chorym na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe.

Tym samym dzieci chore na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe, którym odmawia się przyjęcia do przedszkoli, są w świetle art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zakłada, że wszyscy są równi wobec prawa, dyskryminowane.

Rozwiązaniem przedstawionego wyżej problemu byłoby wprowadzenie przepisu nakładającego na przedszkola obowiązek przyjmowania dzieci chorych na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe oraz, co się z tym wiąże, obowiązek zapewnienia im opieki zdrowotnej i odpowiedniej diety.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi zapytaniami:

1. Jakie jest stanowisko Pani Minister do poruszonego problemu?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania planuje wprowadzenie obowiązku przyjmowania wszystkich dzieci (również chorych na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe) do przedszkoli oraz obowiązku zapewnienia im opieki zdrowotnej i odpowiedniej diety?

3. Czy Pani Minister przewiduje wprowadzenie innych zmian w polskim prawie, tak aby dzieci chore na cukrzycę lub inne choroby przewlekłe miały taki sam dostęp do edukacji przedszkolnej jak dzieci zdrowe?

Z poważaniem

Poseł Bożena Sławiak

Sulęcin, dnia 2 lutego 2011 r.

 


 

Interpelacja nr 1039

do Ministra Edukacji Narodowej

Interpelacja nr 1039 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uczniów chorych na cukrzycę

 

Szanowna Pani Minister !

Przyjęcie do szkoły lub przedszkola dziecka z cukrzycą i sposób sprawowania nad nim opieki bardzo często budzą wiele zastrzeżeń. Zdarza się, że dyrektorzy odradzają wysyłanie dziecka do szkoły lub oferują nauczanie indywidualne. Bardzo często nauczyciele nie wiedzą, jak radzić sobie z chorym dzieckiem. W efekcie chore na cukrzycę dzieci są narażone na większe ryzyko powikłań.

   W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem: Czy planowane jest wprowadzenie do szkół i przedszkoli programu edukacyjnego mającego na celu poprawę sytuacji chorych na cukrzycę dzieci? Czy rozważana jest możliwość wprowadzenia systemu szkoleń dla nauczycieli, które skutkowałyby tym, że w momencie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka będą mogli oni wykonywać podstawowe czynności (np. podanie insuliny, pomiar stężenia cukru), oczywiście po wcześniejszym upoważnieniu przez rodziców?

   Z poważaniem

   Poseł Krzysztof Kwiatkowski

   Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r.


 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1039

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -na interpelację nr 1039w sprawie uczniów chorych na cukrzycę

Odpowiadając na interpelację pana posła Krzysztofa Kwiatkowskiego (SPS-023-1039/12) w sprawie uczniów chorych na cukrzycę, uprzejmie informuję.

Sprawy dotyczące dzieci przewlekle chorych uregulowane są w przepisach z zakresu opieki zdrowotnej, jak również w przepisach prawa oświatowego.

   Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a także zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące postępowań w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

   Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), wydane na podstawie art. 27 ust. 3 ww. ustawy, oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm).

   Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania oraz higienistka szkolna pełnią wiodącą rolę w systemie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, sprawując ją na zasadach określonych w umowie zawartej z dyrektorem szkoły, m.in. w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

   Zadania związane z organizacją kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty, w formach zapewniających im realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapis art. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy zapewnia uczniom w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

   Przepis tej ustawy nakłada również na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

   Należy również nadmienić, że art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący przedszkole/szkołę/placówkę m.in obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży.

   Jednakże wiodącą rolę w zapewnieniu właściwych warunków pobytu dziecka przewlekle chorego w przedszkolu, szkole i placówce pełni dyrektor, który jest upoważniony do realizacji zadań, określonych w przepisach, w porozumieniu ze swoim organem prowadzącym.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do obowiązków dyrektora należy m.in. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

   Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor przedszkola, szkoły oraz placówki zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu.

   W tym celu powinien zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola, szkoły i placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem oraz opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia w porozumieniu z pielęgniarką szkolną lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola, szkoły i placówki, zarówno w codziennej pracy, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do bezwzględnego ich stosowania.

   Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, uwzględniając w nim tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli, która powinna odpowiadać potrzebom danej szkoły/placówki.

   Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) również reguluje sprawy dotyczące problematyki uczniów przewlekle chorych, którzy zostali wymienieni jako szczególnie wymagający objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 2 ust. 1 pkt 7). Przepisy te wskazują na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce. Pomoc taka polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, m.in. wynikających z choroby przewlekłej.

   Odnosząc się do spraw dotyczących podawania dzieciom w przedszkolu/ szkole/placówce systemu oświaty leków oraz wykonywania wobec nich czynności przedmedycznych przez nauczycieli, informuję, że działania takie mogą być prowadzone na zasadzie dobrowolnego (najczęściej wyrażonego w formie pisemnej) zobowiązania się nauczyciela wobec rodziców (lub opiekunów prawnych) dziecka.

   Dotyczy to wyłącznie podawania leków i wykonywania takich czynności przedmedycznych, które nie są zastrzeżone dla pielęgniarek, lekarzy czy też innych specjalistów. Przepisy prawa nie mogą nakładać na nauczycieli takiego obowiązku.

   Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor przedszkola/szkoły/placówki lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zdarzeniu.

   Należy jednak mieć na względzie, że w aktualnym systemie ochrony zdrowia oraz istniejącym stanie prawnym jednostki systemu oświaty (m.in. przedszkola, szkoły) nie posiadają stosownych uprawnień do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Nauczyciel pełni jedynie rolę wspierającą i może służyć pomocą w nagłych sytuacjach. Odpowiedzialność za prawidłowe leczenie spoczywa głównie na rodzicach i zespole leczącym dziecko.

   Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje liczne działania, w tym również we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Mają one na celu umożliwienie dzieciom przewlekle chorym uczestnictwa w życiu szkolnym zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.

   1. 18 marca 2009 r. do wszystkich kuratorów oświaty został wystosowany list z prośbą o upowszechnienie informacji dotyczących zasad organizacji pracy w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty w odniesieniu do dzieci i młodzieży przewlekle chorych.

   2. 4 maja 2010 r. minister edukacji narodowej skierował do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek komunikat dotyczący działań zalecanych do podejmowania przez szkoły/placówki w przypadku spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z chorobami przewlekłymi, który został uaktualniony 20 stycznia 2011 r.

   3. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały komunikaty - stanowisko ministra zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (29 października 2010 r., uaktualnione 20 stycznia 2011 r.). Stanowisko zawiera informację o podawaniu leków uczniom z chorobą przewlekłą. Wynika z niej, że obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie dzieciom pomocy przedmedycznej. Wykonywanie tych czynności przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej między nauczycielami i rodzicami czy opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich.

   W sytuacji kiedy w czasie pobytu w szkole dziecko będzie wymagało podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, nauczyciel), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie. Osoby, przyjmując zadanie, muszą wyrazić na to zgodę, przy czym posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym.

   Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracowników szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami przewlekle chorego dziecka a pracownikiem szkoły.

   4. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyli w pracach Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, powołanego przez pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

   Na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia opracowane zostały we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 2 serie publikacji ˝One są wśród nas˝.

   Łącznie wydano 12 tytułów, w tym 1 dotyczący dzieci z cukrzycą:

   1) ˝Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu˝ - E. Góralczyk;

   2) ˝Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu˝ - A. Klukowska;

   3) ˝Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu˝ - M. Kulus;

   4) ˝Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu˝ - S. Jóźwiak;

   5) ˝Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu˝ - D. Witkowski, J. Pietrusińska, A. Szewczyk, R. Wójcik;

   6) ˝Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - I. Namysłowska;

   7) ˝Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - M. Turno;

   8) ˝Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - A. Bryńska, T. Wolańczyk;

   9) ˝Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - T. Srebnicki, T. Wolańczyk;

   10) ˝Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - G. Jagielska;

   11) ˝Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - C. Żechowski;

   12) ˝Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - I. Derezińska, M. Gajdzik.

   Publikacje te zawierają informacje na temat postępowania z chorym dzieckiem na terenie przedszkola i szkoły. Dzięki nim nauczyciel może poznać istotę choroby, jej skutki oraz wpływ na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i intelektualne dziecka, jego samopoczucie, nastrój i możliwości uczenia się. Może także dowiedzieć się, w jaki sposób te informacje o dziecku i jego chorobie powinien uwzględnić w swojej pracy. Publikacje te mogą być zatem traktowane jako materiały pomocnicze, wspierające nauczycieli w codziennej pracy z dzieckiem przewlekle chorym.

   Publikacje zostały przekazane za pośrednictwem kuratorów oświaty do przedszkoli i szkół oraz opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

   5. W ramach programu zdrowotnego pn. ˝Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym - moduł II: Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011˝ Ministerstwo Zdrowia uruchomiło stronę internetową www.edu-cukrzyca.pl, na której znajdują się propozycje szkoleń oraz informacje dotyczące praktycznego radzenia sobie z cukrzycą. Projekt Edu-Cukrzyca skierowany jest do uczniów z cukrzycą, ich rodziców i nauczycieli. Link do tej strony został umieszczony również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

   6. W okresie od marca 2010 r. do grudnia 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało, we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, projekt systemowy pn. ˝Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi˝.

   Celem projektu było m.in. przygotowanie nauczycieli w szkołach i placówkach do zapewnienia świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

   Jego realizacja związana była z wprowadzanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, których wdrażanie rozpoczęło się w przedszkolach, gimnazjach i szkołach specjalnych wszystkich typów w tym roku szkolnym. Natomiast w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych realizacja zadań w nowej formule rozpocznie się w roku szkolnym 2012/2013.

   W ramach projektu nauczyciele szkół i placówek oświatowych oraz kadra zarządzająca, przedstawiciele kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i innych organów założycielskich szkół i placówek uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych przybliżających zmiany oraz prezentujących model pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wśród których znajdują się również uczniowie z chorobami przewlekłymi, w tym z cukrzycą.

   Podkreślić należy fakt, że projekt przygotował 489 liderów, którzy zorganizowali dla ponad 53 tys. nauczycieli spotkania szkoleniowo-informacyjne w całej Polsce.

   Do wszystkich przedszkoli, szkół i placówek trafiły za pośrednictwem kuratoriów oświaty materiały dydaktyczne dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pomagające w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

   - materiały szkoleniowe cz. 1,

   - materiały szkoleniowe cz. 2,

   - materiały dla nauczycieli,

   - ˝Specjalne potrzeby dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki˝,

   - ˝Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach˝,

   - ˝Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi˝,

   - ulotka informacyjna dla rodziców.

   Przedstawione wyżej informacje nt. działań Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz poprawy sytuacji szkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym przewlekle chorych, wskazują, że obszar ten jest przedmiotem szczególnej troski resortu edukacji.

   Należy jednocześnie zaznaczyć, że powodzenie wszystkich podejmowanych działań, zarówno przez instytucje rządowe i samorządowe, jak również przez dyrektora, nauczycieli i rodziców, odniosą oczekiwany rezultat przy współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami dzieci przewlekle chorych, z udziałem pracowników ochrony zdrowia w poszczególnych środowiskach lokalnych. Działania takie mogą doprowadzić do wypracowania rozwiązań uwzględniających potrzeby konkretnych uczniów i możliwości organizacyjne danej szkoły.

   Natomiast w sytuacji, gdy na terenie przedszkola/szkoły/placówki podmioty zobowiązane do realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz dziecka przewlekle chorego nie wywiązują się ze swoich obowiązków, informacje te powinny być kierowane odpowiednio do dyrektora przedszkola/szkoły/placówki, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.

   Odnosząc się do pytania dotyczącego wprowadzenia systemu szkoleń dla nauczycieli, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

   Szczegółowo sposób finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430).

   W ramach tych środków dofinansowywane są m.in.: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Sławecki

   Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.


Odpowiedź na interpelację poselską z dnia 17.04.2012 r.

Odpowiedź na interpelację poselską pani Bożeny Sławiak w sprawie udzielania pomocy dzieciom przewlekle chorym w szkołach.


 

 Odpowiedź podsekretarza stanu w MEN

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20579

w sprawie zorganizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci z chorobami przewlekłymi

Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani poseł Bożeny Sławiak w sprawie zorganizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci z chorobami przewlekłymi (SPS-023-20579/11), uprzejmie wyjaśniam.

W aktualnym stanie prawnym placówki oświatowe (m.in. przedszkola) nie posiadają stosownych uprawnień do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą - art. 4 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89). Równocześnie obowiązujące przepisy prawne nie wykluczają możliwości uczęszczania do przedszkola dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) każde dziecko realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ramach systemu oświaty uzyskuje wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w nauce stosownie do swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zapewnienie właściwej realizacji tego kształcenia, w tym zapewnienie dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, należy do zadań odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Decyzję o przyjęciu dziecka do wybranego przez rodziców (prawnych opiekunów) przedszkola podejmuje każdorazowo dyrektor placówki. Wszystkie kwestie związane z zapewnieniem dzieciom odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu należą zatem do obowiązków dyrektora, który powinien je uregulować w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dyrektor placówki nie może bowiem odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola z uwagi na jego chorobę przewlekłą. W sytuacji gdy w przedszkolu jest takie dziecko, dyrektor zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z nim oraz do udzielania pomocy i wsparcia, tak aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu w placówce.

Należy zwrócić uwagę, że nauczyciel pracujący z dzieckiem przewlekle chorym może pozyskać podstawowe informacje na temat najczęściej spotykanych chorób przewlekłych, w tym m.in. na temat dzieci chorych na cukrzycę, dzięki publikacjom z serii ˝One są wśród nas˝ opracowanym przez specjalistów na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1) ˝Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu˝ - E. Góralczyk;

2) ˝Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu˝ - A. Klukowska;

3) ˝Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu˝ - M. Kulus;

4) ˝Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu˝ - S. Jóźwiak;

5) ˝Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu˝ - D. Witkowski, J. Pietrusińska, A. Szewczyk, R. Wójcik.

Wymienione publikacje zostały przekazane do przedszkoli i szkół oraz opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

We współpracy z Ministerstwem Zdrowia zostały opracowane i aktualnie są drukowane kolejne publikacje z serii wydawniczej ˝One są wśród nas˝:

1. ˝Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Irena Namysłowska;

2. ˝Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Monika Turno;

3. ˝Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk;

4. ˝Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk;

5. ˝Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Gabriela Jagielska;

6. ˝Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Cezary Żechowski;

7. ˝Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów˝ - Ida Derezińska, Monika Gajdzik.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wynika, iż uczniowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 17). Natomiast zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania obejmuje się dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Należy wyraźnie podkreślić, że w sytuacji gdy w placówce nie ma pielęgniarki lub higienistki szkolnej, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami musi być zorganizowana w innej formie. Niewyobrażalna jest bowiem sytuacja, gdy dziecko, którego stan zdrowia pozwala na pobyt w przedszkolu, w tym na uczestniczenie w zajęciach wychowania przedszkolnego, nie może liczyć na pomoc nauczycieli czy pracowników obsługi. Zaangażowanie wszystkich pracowników w pomoc choremu dziecku oraz współpraca z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym zakresie gwarantuje mu prawo do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w integracji z rówieśnikami.

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika placówki i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem przedszkola.

Pragnę również zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią ministra zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu, w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.

W innych przypadkach, gdy dziecko zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki do podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor placówki oświatowej lub upoważniona przez niego osoba.

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w placówce, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji:

- na jaką chorobę dziecko choruje,

- jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia dla pielęgniarki do podawania dziecku leków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że decyzją pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, przy współudziale ministra edukacji narodowej i ministra zdrowia, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Celem zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz konsultant krajowy do spraw pediatrii, jest przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w dostępie do opieki przedszkolnej oraz nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Zbigniew Włodkowski

Warszawa, dnia 25 lutego 2011 r.


Odpowiedź sekretarza stanu w MZ

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 20578

w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej dzieciom z chorobami przewlekłymi w placówkach edukacji przedszkolnej


Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani posłanki Bożeny Sławiak przesłaną przy piśmie pana marszałka Marka Kuchcińskiego z dnia 17 lutego 2011 r., znak: SPS-023-20578/11, w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej dzieciom chorym na cukrzycę i inne choroby przewlekłe, uczestniczącym w edukacji przedszkolnej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Prawo dzieci i młodzieży do edukacji zagwarantowane jest przepisami ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W myśl przepisów, edukacja dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych realizowana jest zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania do przedszkola dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do wybranej przez rodziców placówki podejmuje każdorazowo dyrektor. Przyjęcie uwarunkowane jest jednak możliwością zapewnienia dziecku, stosownie do rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności, właściwych warunków pobytu. Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mogą uczęszczać do ogólnodostępnych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół). W wielu wypadkach powoduje to wystąpienie nowych sytuacji, z którymi do tej pory nie stykali się dyrektorzy szkół, przedszkoli, wychowawcy i nauczyciele. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi chorującymi na schorzenia przewlekłe pozostaje jednym z istotnych celów współpracy ministra edukacji narodowej i ministra zdrowia.

Minister zdrowia podejmuje działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podnoszenia poziomu świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Podstawę działań w tym zakresie stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, dzieci i młodzież - bez względu na status materialny i bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ich rodziców/opiekunów - mają zapewnioną bezpłatną opiekę zdrowotną, obejmującą zapobieganie chorobom, wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie niepełnosprawności.

Dzieci przewlekle chore mają pełne prawo do korzystania z tych świadczeń na równi z innymi osobami ubezpieczonymi, adekwatnie do istniejącego problemu zdrowotnego. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą określają:

1) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. zm.);

2) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133).

W obowiązującym systemie ochrony zdrowia, opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą sprawują lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie deklaracji wyboru złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka), pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (w odniesieniu do uczniów). Dzieci przewlekle chore mają prawo do świadczeń gwarantowanych, w szczególności do refundacji części lub całości kosztu leków i wyrobów medycznych koniecznych do utrzymania zdrowia i ograniczania możliwości występowania powikłań tych chorób. W przypadku dzieci chorych na cukrzycę do ukończenia przez nie 18. roku życia przepisy stanowione przez ministra zdrowia gwarantują - w uzasadnionych medycznie przypadkach - zaopatrzenie chorego dziecka w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu. Regulacje w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 211, poz. 1637, z późn. zm.).

Dostrzegając konieczność zintensyfikowania działań prewencyjnych, minister zdrowia rozszerzył program polityki zdrowotnej pn.: ˝Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym˝ o moduł ˝Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011˝. Program zawiera kompleksowy plan działań zorientowany specyficznie na grupę osób chorych na cukrzycę. Celem programu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie wiedzy o cukrzycy i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych i poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne i szkolenia pielęgniarek i położnych do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy. W 2011 r. działania obejmą wdrażanie ujednoliconych akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczących pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanych do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych (w tym nauczycieli i wychowawców).

W związku ze zgłaszanymi przez rodziców sygnałami o trudnościach związanych z przyjęciem i pobytem w ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z inicjatywy pani Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, we współpracy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologicznej, decyzją z dnia 20 października 2008 r., powołany został Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Zadaniem zespołu były: analiza sytuacji wykluczenia dzieci przewlekle chorych z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych, wypracowanie zasad współpracy między lekarzami rodzinnymi a opiekunami dzieci w przedszkolach i szkołach, wypracowanie propozycji porozumienia między rodzicami/opiekunami oraz opracowanie projektu publikacji informacyjnych na temat najczęstszych chorób przewlekłych. Przygotowano materiały informacyjno-edukacyjne dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, które umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w czasie pobytu w placówce oświatowej. Określono również wykaz informacji niezbędnych do przyjęcia dziecka przewlekle chorego do placówki oświatowej, przekazywanych przez rodziców (opiekunów) dziecka oraz od lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad dzieckiem. Informacje te zostały zamieszczone w książeczkach przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i osób zajmujących się dziećmi przewlekle chorymi. Wśród publikacji znalazła się również pozycja: ˝Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu˝ (autorzy: D. Witkowski, J. Pietruszyńska, A. Szewczyk, R. Wójcik) dostępna m.in. na stronie: http://www.men.gov.pl/images/docs/Choroby/cukrzyca.pdf oraz na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Publikacje zostały nieodpłatnie przekazane do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie kraju. Pierwsza edycja tej serii skoncentrowana była na przewlekłych chorobach somatycznych (książeczki dotyczyły takich chorób jak cukrzyca, astma, padaczka czy hemofilia). Druga seria (obecnie w druku) porusza zagadnienia związane z zaburzeniami sfery życia psychicznego dzieci i młodzieży (także z psychicznymi zaburzeniami odżywiania). Dzięki informacjom zawartym w tych publikacjach nauczyciele i wychowawcy mogą poznać istotę choroby, jej skutki oraz wpływ na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i intelektualne dziecka, jego samopoczucie, nastrój i możliwości uczenia się. Mogą także dowiedzieć się, w jaki sposób te informacje o dziecku i jego chorobie powinni uwzględnić w swojej pracy. Mogą być one zatem traktowane jako materiały pomocnicze, wspierające nauczycieli i wychowawców w codziennej pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Ewaluacja efektów prac Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych będzie możliwa w dłuższej perspektywie czasowej.

W myśl obowiązujących przepisów placówki oświatowe (przedszkola) nie posiadają uprawnień do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika z art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), świadczenia zdrowotne (czyli działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania) mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom przewlekle chorym, świadczenia udziela lekarz zlecający określone leczenie, tj. leczenie określonymi lekami. Natomiast samo podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność techniczną polegającą na realizacji zlecenia lekarskiego, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków. W tym zakresie, jakkolwiek brak jest przepisów określających szczegółowo te elementy opieki, które mają na celu zachowanie zdrowia dziecka, wydaje się, że działania podejmowane przez opiekunów prawnych i faktycznych (nauczycieli i wychowawców) powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice dziecka. Przyjęcie odmiennej interpretacji, zgodnie z którą wychowawcy w przedszkolu nie mogliby podawać leków zleconych przez lekarza, narażałoby dziecko na utratę zdrowia lub życia, a opiekuna (wychowawcę) na zarzut niewłaściwie sprawowanej opieki. Dotyczy to zwłaszcza opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi. Należy raz jeszcze podkreślić, że decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do wybranych przez rodziców przedszkola lub szkoły podejmuje każdorazowo dyrektor placówki, uwzględniając konieczność zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu. Rodzice dziecka obowiązani są przed przyjęciem dziecka do przedszkola przedstawić dyrektorowi zaświadczenie lekarskie, w którym muszą być zawarte następujące informacje: rozpoznanie choroby przewlekłej, opinia na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola czy szkoły ogólnodostępnej, informacje dla wychowawcy dotyczące postępowania z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń w czasie pobytu dziecka w placówce, informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia objawów choroby, ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach. W sytuacji, kiedy w czasie pobytu w placówce będzie wymagało podania leku bądź zastosowania innych koniecznych działań - niezbędne jest upoważnienie (pisemne lub ustne) rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych wyżej działań, a także uzyskanie pisemnego zobowiązania dyrektora placówki oraz osoby, która będzie realizowała te zadania do ich podjęcia. Należy jednak mieć na względzie, że odpowiedzialność za prawidłowe leczenie dziecka spoczywa głównie na rodzicach i zespole leczącym. Wychowawca w przedszkolu pełni jedynie rolę wspierającą i służy pomocą w nagłych sytuacjach.

Odnosząc się do opinii na temat konieczności podjęcia inicjatyw legislacyjnych w celu nałożenia na placówki oświatowe obowiązku przyjmowania dzieci przewlekle chorych oraz zapewnienia opieki zdrowotnej i odpowiedniej diety, uprzejmie informuję, że podejmowane przez ministra zdrowia w najbliższym czasie działania, służące optymalizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, ukierunkowane będą na doskonalenie istniejącego systemu opieki, którego podstawy prawne wskazano we wstępie. Jednocześnie pragnę wskazać, że w przypadkach, gdy do resortu napływają sygnały o występowaniu trudności z zapewnieniem dzieciom przewlekle chorym właściwych warunków pobytu w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz organami samorządu terytorialnego podejmuje bieżące interwencje.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Jakub Szulc

Warszawa, dnia 2 marca 2011 r.


 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności