Lektura diabetyka

 

 

 

Dziecko z cukrzycą

www.mz.gov.pl

Cukrzyca typu I jest częstą chorobą przewlekłą występującą u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.

Wiedza polskiego społeczeństwa – w tym również pracowników oświaty - na temat cukrzycy jest niewystarczająca. Jednocześnie, do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół przyjmowane są coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Dzieci te pozostają przez większość dnia pod opieką pracowników placówek oświatowych. Istotne jest, aby pracownicy placówek oświatowych posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą oraz sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia zaburzeń stanu zdrowia.

Dostrzegając potrzebę wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w przedszkolach dzieciom chorym na cukrzycę, Minister Zdrowia uznał za konieczne podjęcie działań, których celem będzie przekazanie pracownikom przedszkoli wiedzy na temat tej choroby. Działanie to uzasadnia zarówno obserwowany u pracowników przedszkoli brak wiedzy o cukrzycy, jak również lęk przed trudnościami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce. W wielu również przypadkach, rodzice dzieci z cukrzycą spotykają się z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, motywowaną brakiem możliwości zapewnieniu mu właściwych warunków pobytu.

W listopadzie 2014 r. – we współpracy z Wojewodami i Kuratorami Oświaty – we wszystkich województwach odbędą się szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i wychowawców. Zakres szkolenia obejmie przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką placówki przedszkolnej, jak również omówienie aspektów psychologicznych i społecznych w radzeniu sobie z chorobą przez dziecko i jego rodzinę oraz sposoby wsparcia dziecka.

Ugruntowaniu wiedzy służą następujące materiały edukacyjne.

 

Materiały do pobrania:

Informacje ogólne o cukrzycy

 

Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

 

Broszura dla dzieci w wieku 12-16 lat

 

 

                     Broszura dla dzieci w wieku 7-12 lat

 

                     Broszura dla rówieśników


 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności