Lektura diabetyka

Zadania rodzica:

Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi w odpowiedzi na list z MZ, z MEN oraz informacjami zawartymi w broszurze dla nauczycieli „One są wśród nas” rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty:

1. Zlecenie lekarskie na podanie leków,
„samo podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność techniczną polegająca na realizacji zlecenia lekarskiego, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków”.
(...) „Przyjęcie odmiennej interpretacji, zgodnie z którą wychowawcy  w przedszkolu nie mogliby podawać leków zleconych przez lekarza narażałoby dziecko na utratę zdrowia lub życia, a opiekuna (wychowawcę) na zarzut niewłaściwie sprawowanej opieki.” – to cytaty z odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia na list rodziców dzieci chorych na cukrzycę.

2.   Zaświadczenie lekarskie,
„w którym muszą być zawarte następujące informacje: rozpoznanie choroby przewlekłej, opinia na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola czy szkoły ogólnodostępnej, informacje dla wychowawcy dotyczące postępowania z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń  w czasie pobytu dziecka w placówce, informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia objawów choroby, ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach.” – cytat z pisma MZ.

3. Upoważnienie (pisemne lub ustne) rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych wyżej działań.
oraz:

4.  Udzielenie pisemnej informacji na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych preparatów insulinowych oraz stosowanych dodatkowych węglowodanów szybkowchłanialnych  w przypadku hipoglikemii (niedocukrzenia).
5. Udzielenie pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.
6. Dostarczenie informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego.
7. Dostarczenie pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego.
8. Poinformowanie o bolusach korekcyjnych.
9.  Udzielenie informacji na temat ewentualnie występujących współistniejących chorób.
10.  Zapewnienie szkole wyposażenia niezbędnego do prawidłowej opieki (glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich cukrów itp.).  Dostarczenie numerów telefonów rodziców, Poradni Diabetologicznej oraz numeru lekarza prowadzącego.


 

Orzeczenie o niepełnosprawności