Lektura diabetyka

Źródło:

Sprawy Generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Adresat: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Sygnatura: RPO/669034/11/I/13.5.9 RZ

Data wystąpienia/sprawy: 2011-03-23

Opis:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie przypadków odmawiania przyjęcia do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych.

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informacje, z których wynika, iż istnieje problem przyjmowania do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych. Odmowę przyjęcia chorego dziecka uzasadnia się brakiem wykwalifikowanego personelu oraz obawą o odpowiedzialność, jaka wiąże się z opieką nad chorym dzieckiem i podawaniem leków. Opisany problem jest przedmiotem prac specjalnego Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 r. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących działań podjętych przez Zespół, mających na celu wyeliminowanie przypadków dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych.

List Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Data odpowiedzi: 2011-04-28

Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania (30.03.2011 r.) przedstawiła informację o zadaniach realizowanych przez Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Wobec napływających do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania licznych interwencji rodziców dzieci przewlekle chorych dotyczących problemów związanych z odmową przyjmowania tych dzieci do szkół i przedszkoli, Zespół zajął się analizą zasygnalizowanych problemów, a także kwestią odpowiedzialności pracowników placówek oświatowych w zakresie udzielania dziecku pomocy przedmedycznej. Przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przyjęcie uwarunkowane jest jednak możliwością zapewnienia dziecku, stosownie do rodzaju schorzenia, właściwych warunków pobytu. Rezultatem prac Zespołu jest wypracowanie zakresu informacji, jakie powinny się znaleźć w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia dziecka przed przyjęciem do placówki oświatowo-wychowawczej w przypadku zdiagnozowanej i leczonej u niego choroby przewlekłej. Jednym z rezultatów prac Zespołu są także publikacje pod wspólnym tytułem "One są wśród nas", przygotowane w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/03/669034/1554628.pdf


 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności