Lektura diabetyka

Dokumentacja niezbędna dla szkoły/przedszkola

 Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi w odpowiedzi na list z MZ, z MEN oraz informacjach zawartych w „One są wśród nas” rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty:

1.Zlecenie lekarskie na podanie leków
„samo podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność techniczną polegająca na realizacji zlecenia lekarskiego, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków”.
(...) „Przyjęcie odmiennej interpretacji, zgodnie z którą wychowawcy w przedszkolu nie mogliby podawać leków zleconych przez lekarza narażałoby dziecko na utratę zdrowia lub życia, a opiekuna (wychowawcę) na zarzut niewłaściwie sprawowanej opieki.”
– to cytaty z odpowiedzi na list z MZ
Analogicznie, jeśli nie ma takowego zlecenia dla szkoły/przedszkola, to podanie leku (insuliny) nie jest czynnością techniczną. A nauczycielom nie wolno podawać leków!

2.Zaświadczenie lekarskie,
„w którym muszą być zawarte następujące informacje: rozpoznanie choroby przewlekłej, opinia na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola czy szkoły ogólnodostępnej, informacje dla wychowawcy dotyczące postępowania z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń w czasie pobytu dziecka w placówce, informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia objawów choroby, ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach.” – cytat z odpowiedzi MZ

3.Upoważnienie (pisemne lub ustne) rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych wyżej działań

4.Pisemna informacja rodzica na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii i używanych preparatów insulinowych.

5.Pisemna informacja dotycząca posiłków w szkole

6.Informacja na temat postępowania w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego

7.Pisemna informacja na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego

8.Informacje dotyczące dawek korekcyjnych

To jest tylko i wyłącznie wykaz dokumentów, które wskazuje MZ oraz MEN w publikacji "One są wśród nas", a które powinny znaleźć się w szkole.


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności