Lektura diabetyka

Informacja pochodzi ze strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
Zakres informacji, jakie powinno zawierać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka przed przyjęciem do placówki oświatowo-wychowawczej w przypadku zdiagnozowanej i leczonej u niego choroby przewlekłej.


W przypadku zdiagnozowanej i leczonej choroby przewlekłej u dziecka niezbędne jest przedstawienie przez rodziców/opiekunów dziecka zaświadczenia lekarskiego zawierającego następujące dane:


• rozpoznanie choroby przewlekłej,
• opinię na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola czy szkoły masowej,
• informacje dla wychowawcy przedszkola/szkoły, dotyczące postępowania z dzieckiem
i konieczności realizacji wskazanych stałych zaleceń w czasie pobytu dziecka w placówce,
• informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia objawów
choroby,
• ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach.


Zaświadczenie lekarskie winno być opatrzone pieczątką imienną lekarza sprawującego opiekę
nad dzieckiem oraz pieczątką placówki/przychodni, w której dany lekarz pracuje.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z póz. zm.) zaświadczenie takie przysługuje nieodpłatnie i jest wydawane na żądanie
rodziców lub opiekunów dziecka.


Przed przyjęciem dziecka do placówki oświatowej jego rodzice bądź opiekunowie winni
przekazać dyrektorowi placówki niezbędne informacje dotyczące opieki nad dzieckiem, w szczególności:


• ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka,
• ewentualne ograniczenia dietetyczne.
W sytuacji, kiedy w czasie pobytu w placówce dziecko będzie wymagało podania leku, bądź zastosowania innych koniecznych działań – niezbędne jest pisemne upoważnienie
rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych powyżej działań, a także uzyskanie pisemnego zobowiązania dyrektora placówki oraz osoby,która będzie realizowała te zadania, do ich podjęcia.


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności